Adatvédelmi irányelvek

1. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat célja

A jelen adatvédelmi és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány (a továbbiakban: „Társaság”) által alkalmazott adatvédelmi és -kezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és -kezelési politikáját, amelyet a Társaság magára nézve kötelező erővel ismer el Társaság kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. 

Tartalmazza továbbá a https://parlagfuellenalapitvany.hu tulajdonosa (mint Üzemeltető) által üzemeltetett, a https://parlagfuellenalapitvany.hu domén néven, valamint annak aldoménjein elérhető weboldalak és szolgáltatások (a továbbiakban együtt, mint Szolgáltatás) keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatok kezelésére vonatkozó tájékoztatást.


Jelen Szabályzat rendelkezéseinek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben („Ptk.”), továbbá a Gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényben („Grtv.”) foglalt rendelkezéseket. 

A Társaság adatkezelésével kapcsolatos adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a Társaság honlapján. Jelen tájékoztató jogszabályi kereteken belül történő megváltoztatására a Társaság fenntartja magának a jogot, az esetleges változásokról történő tájékoztatás mellett.

2. Fogalmi meghatározások:

 • Személyes adat:a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: Érintett) kapcsolatba hozható adat, különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;
 • Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása;
 • Adatkezelő:”Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány (Székhely: 7030 Paks, Gesztenyés utca 24., Nyt.sz.: 17-01-0000014, Adószáma: 188852730-1-17)
 • Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik;
 • Adatmegsemmisítés:az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • Adattovábbítás:a Személyes adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé tétele;
 • Nyilvánosságra hozatal:a Személyes adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele; rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
 • Adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;
 • Felhasználó:az a természetes személy, aki a Társaságnál személyesen vagy a Társaság bármely e-mail címére küldött elektronikus üzenetben Társaságunkkal kapcsolatot felveszi, a Társaság honlapját (https://parlagfuellenalapitvany.hu/ ), a Társaság Facebook oldalát (https://www.facebook.com/parlagfualapitvany/) Instagram oldalát ( https://www.instagram.com/egyuttaparlagfu/) látogatja, az oldalon regisztrál, kapcsolatfelvételi üzenetet, igénylőlapot, jelentkezési lapot küld vagy ott bármilyen adatot megad.
 • Adatzárolás:az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • Adatállomány:az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • Harmadik személy:olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • Adatvédelmi incidens:személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés;
 • Külső szolgáltató:az Adatkezelő szolgáltatásait szerződés alapján igénybe vevő és/vagy az Adatkezelő szolgáltatásainak teljesítéseit elősegítő (teljesítési segéd) jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok, amelyek felé az Adatkezelő – az érintett hozzájárulását követően – személyes adatot továbbít vagy továbbíthat, vagy amelyek az Adatkezelő számára adattárolási, feldolgozási, kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő tevékenységet végeznek vagy végezhetnek;
 • Munkatárs:az Adatkezelővel megbízási-, munka- vagy egyéb jogviszonyban levő természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásainak ellátásnak, teljesítésének feladatával van bízva és adatkezelési vagy adatfeldolgozási feladatai során személyes adatokkal kapcsolatba kerül vagy kerülhet és akinek tevékenységével kapcsolatban az Adatkezelő teljes felelősséget vállal az érintettek személyi köre és harmadik személyek irányában;
 • Weboldal:https://parlagfuellenalapitvany.hu/ portál és minden aloldala, amelynek üzemeltetője az Adatkezelő; valamint a 7. pontban meghatározott külső szolgáltató
 • Facebook oldal:https://www.facebook.com/parlagfualapitvany  portálon található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.
 • Instagram oldal:https://www.instagram.com/egyuttaparlagfu/ található oldal, amelynek gondozását az Adatkezelő végzi.

3. Az adatkezelő adatai

Amennyiben megkeresné társaságunkat, a parlagfualapitvany@gmail.com vagy az info@parlagfuellenalapitvany.hu elelérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A Társaság minden hozzá beérkezett e-mailt a személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 6 év elteltével töröl.

„Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány

 • Székhely: 7030 Paks, Gesztenyés utca 24.
 • sz.: 17-01-0000014
 • Technikai kód: 1153
 • Adószám: 18852730-1-17
 • Képviseletében eljár: Dr. Török Erzsébet és Stolczenbachné Nagy Krisztina önállóan

Az Adatvédelmi Tisztviselő adatai:

4.  Az adatkezelő adatai

A Felhasználó döntése alapján az Adatkezelő a Szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, gyermek neve, gyermek lakcíme, gyermek születési ideje, gyermek TAJ száma, gyermek egészségügyi adatai (betegsége, szedett gyógyszere, érzékenység, allergia stb.), számlázási adatok (cégnév, számlázási cím, adószám/adóazonosító) utolsó belépés IP címe, utolsó belépés időpontja.

Előfordulhat, hogy a Szolgáltatások üzemeltetéséhez technikailag kapcsolódó szolgáltató az Adatkezelő tájékoztatása nélkül a honlapok valamelyikén adatkezelési tevékenységet folytat. Az ilyen tevékenység nem minősül az Adatkezelő által folytatott Adatkezelésnek. Az Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az ilyen adatkezelések kiszűrése és megakadályozása érdekében.

4.1 Technikai adatok

A Társaság a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat az arra feljogosítottak számára hozzáférhető legyen, az adatok hitelessége és hitelesítése biztosított, változatlanságuk igazolható legyen, valamint a jogosulatlan hozzáférés ellen védve legyenek.

A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen. A Társaság olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Társaság az adatkezelés során megőrzi:
 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

4.2 Cookie-k (Sütik)

4.2.1 A sütik feladata:

 • információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 • megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 • megkönnyítik a weboldal használatát;
 • minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

4.2.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a https://parlagfuellenalapitvany.hu weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat.

Ezek nélkülözhetetlenek a weboldalon történő navigáláshoz, weboldalunk kulcsfontosságú funkcióinak működéséhez és a védett tartalmak eléréséhez. Ezek a cookie-k az adatlapok kitöltéséhez szükséges információkat és esetenként az Ön által kiválasztott nyelvet tárolják, és nem gyűjtenek Önről olyan információkat, melyekkel Önt azonosítani lehetne, melyeket marketing céljából fel lehetne használni, vagy amelyek emlékeznének arra, milyen más honlapokon járt. A honlap bezárása után e sütik automatikusan törlődnek és a munkamenet lezárásra kerül.

4.2.3 Analitika cookie-k

A https://parlagfuellenalapitvany.hu weboldal a Google Inc. („Google”) Google Analytics rendszerét használja a látogatottságának elemzésére. A Google Analytics rendszere „cookie-kat” tárol el az Ön informatikai eszközén és ezek segítségével elemzi a weboldal látogatottságát, segítve ezzel weboldalunk fejlesztését a felhasználói élmény fokozása érdekében.

A „cookie-ban” rögzített, weboldal látogatottságára vonatkozó adatok (a látogatás időpontjával és az Ön IP címével együtt) a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és letárolásra. A Google arra használja ezeket az adatokat, hogy az Ön honlap-látogatási szokásait kiértékelje, jelentéseket állítson össze ezekről a az Üzemeltető számára, valamint arra, hogy egyéb, a weboldallal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson.

Azok a felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Azok a felhasználók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout), és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

4.2.4 Célzott (reklám) cookie-k

Annak érdekében, hogy az érdeklődési körüknek leginkább megfelelő marketinginformációkkal tudjuk ellátni látogatóinkat, személyre szabott, azaz célzott vagy reklám cookie-kat is használhatunk, amihez azonban az Ön kifejezett beleegyezése szüksége, melyet az adott webes felületen megjelenő külön szövegdobozban a megfelelő gombra történő kattintással adhat meg. Ezek a cookie-k részletes információkat gyűjtenek böngészési szokásairól.

4.2.5 Harmadik féltől származó cookie-k

Honlapunkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat, mely néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem mi felügyelünk, így nincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat.

4.3 Online ügyintézéshez kapcsolódó adatok

Oldalunkon bármilyen ügyintézés során az alábbi adatokat adhatja meg, az alábbi adatokat kezeljük: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési idő, gyermek neve, gyermek lakcíme, gyermek születési ideje, gyermek TAJ száma, gyermek egészségügyi adatai (betegsége, szedett gyógyszere, érzékenység, allergia stb.), számlázási adatok (cégnév, számlázási cím, adószám/adóazonosító). Kifizetések az oldalunkon keresztül nem történnek.

5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja, az adatok felhasználása és megőrzési ideje

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

A Társaság tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Társaság részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében tör-ténő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (Pmt.);
 • évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

5.2 A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Az Adatkezelő által folytatott adatkezelések célja:
 1. a Felhasználó azonosítása, a Felhasználóval való kapcsolattartás
 2. a Felhasználói jogosultságok (a Felhasználó által igénybe vehető szolgáltatások) azonosítása;
 3. a Felhasználó által igénybe vett Szolgáltatások testreszabásának elősegítése, a kényelmi funkciók igénybevétele;
 4. egyedi felhasználói megkeresések kezelése, intézése;
 5. statisztikák, elemzések készítése;
 6. egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása;
 7. webshop szolgáltatás esetén a felek közötti szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, a megrendelt termék kézbesítése, illetve a megrendelt szolgáltatás igénybevétele, a vételár számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése, a teljesítés megfelelőségének dokumentálása, a számviteli kötelezettségek teljesítése;
 8. az informatikai rendszer technikai fejlesztése;
 9. a Felhasználók jogainak védelme;
 10. az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése

5.3 kapcsolatfelvétel a weboldalon

 • Adatkezelés jogalapja:Az üzenet küldés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Adatkezelés célja:Az üzenet küldő számára személyre szabott információ átadás, tájékoztatás és kapcsolattartás.

Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Név (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

E-mail (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása, válasz küldése

Tárgy (opcionális)

téma meghatározása

Üzenet (kötelező)

válaszadáshoz, tájékoztatáshoz szükséges igények leírásának kérése

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőt a kapcsolati űrlapon keresztül vagy e-mailben felkeresi
 • Adatkezelés időtartama: A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb 6 évig kezeli az Adatkezelő.
Adatkezelés folyamata:
 1. az érintett a weboldal Kapcsolat oldalán található „Írj nekünk” című űrlapon keresztül, vagy a megadott e-mail elérhetőségek valamelyikén kapcsolatfelvételi céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 2. az Adatkezelő a kapcsolat felvételben foglalt igényeket szükség esetén pontosítja az érintettel.
 3. az Adatkezelő e-mail üzenetben vagy telefonon válaszol az érintettnek.

5.4 Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

Közösségi oldalak megnevezése: Facebook, Instagram,
Adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelő közösségi oldalakon lévő profiljához kapcsolódó adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
Adatkezelés célja: Az Adatkezelő weboldalán található tartalmak közösségi oldalakon történő megosztása, az erre való figyelemfelhívás, marketing.

Kezelt adatok köre és célja:

ADAT

CÉL

Név

azonosítás

Használt fotó

azonosítás

Hozzászólás

vélemény kifejezése

Értékelés

vélemény, hangulat kifejezése

Kérdés / kérés tartalma

válaszadás input adata

Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő közösségi oldalait látogatja, követi, az azon elhelyezett tartalmakhoz viszonyul (like/dislike), azokat megosztja saját ismerősei között részben vagy teljeskörűen.
Adatkezelés időtartama: oldal törléséig, érintett általi oldalkedvelés visszavonásáig, érintett törlési műveletéig.

5.5 „Virágpalánta” Igénylőlap a weboldalon

 • Adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, amelyet a felhasználó az igénylőlap lap kitöltése során az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Adatkezelés célja:Az igénylőlap küldő számára személyre szabott információ átadás, tájékoztatás és kapcsolattartás. Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény lebonyolítása érdekében kezeli.
Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Név (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Lakcím (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

E-mail (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása, ajánlat küldése

Telefon (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása

 • Az érintettek köre: Az igénylés során az érintett adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozók arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.
 • Adatkezelés időtartama: A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a feladatai ellátásához szükséges időtartamig kezeli, de legfeljebb 6 évig az Adatkezelő.
Adatkezelés folyamata:
 1. az érintett a weboldal „Virágpalánta igénylőlap” című űrlapon keresztül kapcsolatfelvételi céllal fordul az Adatkezelőhöz.
 2. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény-/verseny lebonyolítása érdekében kezeli.
 3. az Adatkezelő az igénylőlap felvételben foglalt igényeket szükség esetén pontosítja az érintettel.
 4. az Adatkezelő e-mail üzenetben vagy telefonon válaszol az érintettnek.

 

5.6 „Virágosítás” Jelentkezési lap a weboldalon

 • Adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, amelyet a felhasználó a jelentkezési lap kitöltése során az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.
 • Adatkezelés célja:A jelentkezési lap küldő Érintett számára személyre szabott információ átadás, tájékoztatás és kapcsolattartás. Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény/verseny lebonyolítása érdekében kezeli.
Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Név (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Lakcím (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

E-mail (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása, ajánlat küldése

Telefon (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása

 • Az érintettek köre: A jelentkezés során az Érintett adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozók arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.
 • Adatkezelés időtartama: A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a feladatai ellátásához szükséges időtartamig kezeli, de legfeljebb 6 évig az Adatkezelő. Amennyiben a szerződés felek között nem jön létre, Adatkezelő a megadott adatokat azonnal törli.
Adatkezelés folyamata:
 1. az Érintett a weboldal „Virágosítás jelentkezési lap” című űrlapon keresztül jelentkezési igényét adja le.
 2. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény-/verseny lebonyolítása érdekében kezeli.
 3. az Adatkezelő a kapcsolat felvételben foglalt igényeket szükség esetén pontosítja az érintettel.
 4. az Adatkezelő e-mail üzenetben vagy telefonon válaszol az érintettnek.

 

5.7 „Akarat” gyermekúszás jelentkezési lap a weboldalon

 • Adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, amelyet a felhasználó a jelentkezési lap kitöltése során az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő érintett felügyelete alatt álló gyermek adatait is kezeli.
 • Adatkezelés célja:A jelentkezési lap küldő Érintett számára személyre szabott információ átadás, tájékoztatás és kapcsolattartás. Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény/tábor lebonyolítása érdekében kezeli, valamint az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Gyermek neve (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Születési hely, idő (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Lakcím (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Szülő/kapcsolattartó neve

kapcsolattartás, azonosítás

Szülő telefonszáma (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása

E-mail cím (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása

Számlázási Név/Cégnév

azonosítás,

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

Számlázási Cím

azonosítás,

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

Adószám/Adóazonosító

azonosítás,

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

 • Az érintettek köre: A jelentkezés során az Érintett adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozók arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.
 • Adatkezelés időtartama: A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a feladatai ellátásához szükséges időtartamig kezeli, de legfeljebb 6 évig az Adatkezelő. Amennyiben a szerződés felek között nem jön létre, Adatkezelő a megadott adatokat azonnal törli.
Adatkezelés folyamata:
 1. az Érintett a weboldal „Akarat gyermekúszás jelentkezési lap” című űrlapon keresztül jelentkezési igényét adja le.
 1. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény-/tábor lebonyolítása, valamint az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése érdekében kezeli.
 1. az Adatkezelő a jelentkezési lap felvételben foglalt igényeket szükség esetén pontosítja az érintettel.
 1. az Adatkezelő e-mail üzenetben vagy telefonon válaszol az érintettnek.

 

5.8 „Egészség és szabadidős”, valamint Sport – Foci tábor jelentkezési lap a weboldalon

 • Adatkezelés jogalapja:Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó hozzájárulása, amelyet a felhasználó a jelentkezési lap kitöltése során az adatkezelési tájékoztató elfogadásával ad meg. A felhasználó hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Adatkezelő érintett felügyelete alatt álló gyermek adatait is kezeli.
 • Adatkezelés célja:A jelentkezési lap küldő Érintett számára személyre szabott információ átadás, tájékoztatás és kapcsolattartás. Az Adatkezelő az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény/tábor lebonyolítása érdekében kezeli, valamint az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Gyermek neve (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Születési hely, idő (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Lakcím (kötelező)

kapcsolattartás, azonosítás

Gyermek TAJ száma

egészségügyi adatok

Gyermek betegsége

egészségügyi adatok

Gyermek betegsége

egészségügyi adatok

Szedett gyógyszerének neve, adagja

egészségügyi adatok

Fontos tudnivaló a gyermekről (ételallergia, érzékenység pl:jód, stb)

egészségügyi adatok

Szülő/kapcsolattartó neve

kapcsolattartás, azonosítás

Szülő telefonszáma (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása

E-mail cím (kötelező)

kapcsolattartás, igények pontosítása

Számlázási Név/Cégnév

azonosítás,

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

Számlázási Cím

azonosítás,

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

Adószám/Adóazonosító

azonosítás,

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

 • Az érintettek köre: A jelentkezés során az Érintett adataihoz feladataik ellátása érdekében kizárólag az Adatkezelő és Adatfeldolgozók arra jogosult munkatársai férhetnek hozzá. A személyes adatokat harmadik személyek számára nem adják át.
 • Adatkezelés időtartama: A megadott adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, a feladatai ellátásához szükséges időtartamig kezeli, de legfeljebb 6 évig az Adatkezelő. Amennyiben a szerződés felek között nem jön létre, Adatkezelő a megadott adatokat azonnal törli.
Adatkezelés folyamata:
 1. az Érintett a weboldal „Egészség és szabadidős, valamint Sport – Foci tábor jelentkezési lap” című űrlapon keresztül jelentkezési igényét adja le.
 2. Az Adatkezelő az Érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag az esemény-/tábor biztonságos lebonyolítása, valamint az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése érdekében kezeli.
 1. az Adatkezelő a jelentkezési lap felvételben foglalt igényeket szükség esetén pontosítja az érintettel.
 1. az Adatkezelő e-mail üzenetben vagy telefonon válaszol az érintettnek.
 2. Adatkezelő tájékoztatja érintetteket, hogy amennyiben a Felek között szerződés jön létre, a megvalósuló táborokban a gyermekekről fényképek készülnek. Ezen fényképek weboldalon valamint közösségi oldalakon történő megosztásához Érintett külön írásos hozzájárulása szükséges.

5.9 Pályázati kiírások

A versenyben résztvevők hozzájárulnak a személyes adataik feldolgozásához és tárolásához (név, keresztnév, cím, email cím, telefonszám, egyéb) melyeket a regisztráció során önként megadtak.

A Versenyben való részvétellel Résztvevő és Törvényes képviselője önként hozzájárul ahhoz, hogy az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy mint adatkezelő gyűjtse és kezelje a Résztvevő és Törvényes képviselője személyes adatait, továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben n e m j á r u l h o z z á , hogy az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy gyűjtse és kezelje a szükséges adatokat, akkor a Résztvevő nem jogosult a Versenyben való részvételre. Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy a Versennyel összefüggésben gyűjtött és kezelt személyes adatokat kizárólag a jelen Verseny lebonyolítása, továbbá a jelen Versenyszabályzatban meghatározott célok érdekében gyűjti és kezeli, azt harmadik félnek nem adja át. A Résztvevő és Törvényes képviselője jogosult az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy által kezelt személyes adataihoz hozzáférni, megismerni azokat, bármely személyes adat kijavítását vagy törlését kérni, illetve a hozzájárulását visszavonni; a fentiekkel kapcsolatos kérelmet írásban kell előterjeszteni az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány részére, elküldve azt az a hivatalos címére: 7030 Paks, Gesztenyés u. 24.

 Az adatkezelés a pályázat lebonyolítása és a nyeremény átvétel igazolásának céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart.

A versenybe való jelentkezés előfeltétele a Versenyszabályzat elfogadása. Kiskorú Résztvevő csak akkor vehet részt a Versenyben, ha ahhoz legalább egy szülője és/vagy gondviselője, illetve felkészítő tanára (Törvényes képviselő) előzetesen hozzájárul, aki a Versenyszabályzatot megismeri, azzal egyetért, továbbá elfogadja a saját nevében és a Résztvevő nevében, és mindezt a Versenyszabályzat részét képező Jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és beküldésével igazolja. A hiánytalanul kitöltött, szülő/gondviselő, vagy felkészítő tanár által aláírt Jelentkezési lap benyújtásával a Résztvevő, valamint Törvényes képviselője elfogadja a Versenyszabályzatot. Aki nem fogadja el a Versenyszabályzatot, nem vehet részt a Versenyben.

 

Az adatkezelő neve

„Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány

Az adatkezelő elérhetősége:

7030 Paks, Gesztenyés u.24.

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, cím, képviselő neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Pályázat  lebonyolítása és a nyeremény átvétel igazolásának céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart

Az adatok rendeltetése:

Pályázó értesítése

 

5.10 Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül

A weboldalunkon megtalálható, vagy egyéb módon megszerzett telefonszámunkra intézett hívások során láthatjuk a hívó telefonszámát. Természetesen bemutatkozhat (név, képviselt cég). Ezek az adatok mindenképpen szükségesek. Megpróbáljuk arra ösztönözni a hívót, hogy a honlapunkon található űrlapon keresztül jelentkezzen, ezzel elfogadva jelen Adatkezelési Tájékoztatót. Amennyiben ez nem történik meg, nem mentjük el nevét és telefonszámát.

 

5.11 Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés

 • Adatkezelés jogalapja: A banki átutalással kapcsolatos adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
 • Adatkezelés célja:az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése.

Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Név (számlabirtokos neve)

azonosítás

E-mail cím / postai cím

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

Bankszámlaszám

azonosítás

Közlemény

azonosítás

Összeg

a teljesítéshez szükséges

 • Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki banki átutalási móddal kíván fizetni.
 • Adatkezelés időtartama: A hatályos számviteli szabályoknak megfelelően.
Adatkezelés folyamata:
 1. Adatkezelő előlegbekérőt/számlát küld az érintett e-mail / postai címére.
 2. az érintett átutalja a megfelelő összeget Adatkezelő bankszámlájára.
 3. Adatkezelő ellenőrzi az átutalást.
 4. az átutalással kapcsolatos adatok bekerülnek az Adatkezelő könyvelésébe, melyhez kizárólag csak az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló könyvelő, mint e tekintetben adatfeldolgozó férhet hozzá.

5.12 Számla kiállítása és megőrzése

 • Adatkezelés jogalapja: A számlák kiállítása során megvalósuló adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja, vagyis jogszabályi kötelezettség teljesítése a fentiek szerint.
 • Adatkezelés célja:Az Adatkezelő adatkezelésének célja a számlák kiállítása és megőrzése – az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfatv.) 159. § (1) és 169. §- ban, valamint – a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Név (számlabirtokos neve)

azonosítás

Számlázási cím

az előlegbekérő és számla küldéséhez szükséges

Bankszámlaszám

azonosítás

Adószám/adóazonosító jel

jogszabályi előírás szerint

Összeg

a teljesítéshez szükséges

 • Az érintettek köre: A személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag azon munkavállalói kezelik, akiknek a számlázással kapcsolatos ügyintézés a feladatkörébe tartozik.
 • Adatkezelés időtartama: Az érintett személyes adatait a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdés szerint a kiállítástól számított legalább 8 évig kezeljük.
 • Személyes adatok szolgáltatása: Valamennyi adat kezelése jogszabályon alapul és kötelező.

5.13 Panaszkezelés

A panasz megtétele önkéntes hozzájáruláson alapul, de a megtett panasz esetén a kezelt adatok vonatkozásában a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján kötelező.

 1. a parlagfualapitvany@gmail.com e-mail címen, az e-mail „Tárgy” rovatában a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
 2. a https://parlagfuellenalapitvany.hu weboldal „Kapcsolat” aloldalán lévő űrlap kitöltésével, a „Tárgy” mezőben a PANASZ szó feltüntetésével, vagy
 3. postai úton az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány. 7030 Paks, Gesztenyés utca 24. levelezési címre lehet eljuttatni az Adatkezelő részére.
 • Érintettek köre:Minden természetes személy, aki a megrendelt, igénybe vett szolgáltatásra és/vagy az Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
 • Adatkezelés célja:a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, valamint a kapcsolattartás.
 • Adatkezelés időtartama:az Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos Fgytv. 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.
Kezelt adatok köre és célja:

Adat

cél

Panasz azonosítója

azonosítás

Név

azonosítás

Panasz beérkezésének időpontja

azonosítás

Telefonszám

kapcsolattartás

Hívás időpontja

azonosítás

Beszélgetés során megadott személyes adatok

azonosítás

Számlázási / levelezési / e-mail cím

kapcsolattartás

Panaszolt szolgáltatás / magatartás

panasz kivizsgálása

Csatolt dokumentumok

panasz kivizsgálása

Panasz oka

panasz kivizsgálása

Panasz

panasz kivizsgálása

A Fgytv. rendelkezésének megfelelően az írásbeli panaszt a vállalkozó a beérkezését követően harminc napon belül, vagy ha jogszabály ennél rövidebb határidőt állapít meg, annak lejártáig köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles.

Adatkezelés folyamata:
 1. az érintett az általa választott módon közli a panaszát az Adatkezelővel.
 2. szóbeli panasz esetén az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról.
 3. az Adatkezelő megvizsgálja a panasz összes körülményét, és ezek alapján megválaszolja azt.
 4. az Adatkezelő törekszik a panasztevő számára megnyugtató módon rendezni a panaszt
 5. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek a Google Analytics rendszerben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha a honlap használata során személyes kapcsolatba kíván lépni velünk, vagy ajánlatkérés/webshop szolgáltatásunkat igénybe kívánja venni.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Társaságunk Adatvédelmi Tisztviselőjén túl egyes Külső szolgáltatók 2018. május 25. napját követően a részükre az Adatkezelők által továbbított és általuk kezelt vagy feldolgozott Személyes adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzítik, kezelik, ill. dolgozzák fel.

Társaságunk, valamint a https://parlagfuellenalapitvany.hu/ oldal az alábbi Külső szolgáltatókhoz kapcsolódik:

 • Facebook
 • Google,
 • Youtube,
 • Google Analytics,
 • A holnap kezelője, valamint a tárhely üzemeltetője: AFF Bt.
 • A Tárhely szolgáltatója: AFF Bt.

A jelen szabályzat szerint adatfeldolgozók:

Emailek fogadása és küldése:

 • Gmail – Google Inc., Mountain View, California, USA
 • Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • (Hozzáférés a levelezéshez és annak minden adatához.)

Google Analytics:

 • Google Inc., Mountain View, California, USA
 • Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu
 • (Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez.)

Adattovábbítás harmadik országba:

 • Harmadik ország, amelybe adattovábbítás történik, az Amerikai Egyesült Államok. Az USA-val megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en), amelyet a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) is betart.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

A Társaság megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
 • Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti a Társaság által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Társaság indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Társaság korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra
 • vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Jogérvényesítési lehetőségek:

Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: 0613911400
 • Fax: 0613911410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu Honlap: http://www.naih.hu

9. Jogérvényesítési lehetőségek:

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Társaságunk a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Kedves Látogató,

Adatvédelmi irányelvünk hamarosan feltöltésre kerül, amennyiben kérdése van az alábbi elérhetőségeken felveheti velünk a kapcsolatot.

Kapcsolati adatok
 • 7030 Paks, Gesztenyés utca 24.
 • 06 75 510 413
 • parlagfualapitvany@gmail.com
 • Adószám: 18852730-1-17
 • Technikai kódunk: 1153
 • Hétfőtől Péntekig: 08:00 – 16:00