„TÖLTSD ÚJRA” pályázati szabályzat

Pályázat neve: „TÖLTSD ÚJRA” pályázat

Pályázat szervezője: „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány 7030 Paks, Gesztenyés u. 24. adószám: 18852730-1-17

Pályázat időtartama: 2021. október 18 – 2021. november 12.

Pályázat célja: a nagy számú elhasználódott elemek által okozott környezetszennyezés csökkentése

Kik vehetnek részt a pályázatban: paksi óvodás csoportok, iskolai osztályok, munkahelyek és nyugdíjas egyesületek, akik a rajzpályázat meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesznek a pályázatban, akik a pályázat időszakában teljesítették a pályázat kiírásának feltételeit.

Pályázat feltételei: 

A Pályamű és a Jelentkezési lap együttesen alkotja a Pályázatot. A Pályázatok 2021. november 12-ig küldhetők be. Résztvevőnként egy Pályamű küldhető be. Ha egy Résztvevő kettő vagy több Pályaművet küld be, akkor a megadott címre beérkező első pályázat vehet részt a Versenyben.

Kizárólag az a Pályázat tekinthető érvényesnek, amely

 1. a) tartalmaz egy darab, a jelen szabályzatban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően elkészített pályaművet,
 2. b) tartalmaz egy darab, hiánytalanul kitöltött, a képviselő által aláírt Jelentkezési lapot,
 3. c) szerzője, vagyis a Résztvevő megfelel a Versenyszabályzatban meghatározott részvételi feltételeknek;
 4. d) a Verseny időtartama alatt beérkezett, vagy postára adták.

Érvénytelen az a Pályázat,

 • amelyet részvételre nem jogosult személy nyújt be;
 • amelyet a Verseny időtartamán kívül nyújtanak be;
 • amely nem felel meg a Pályaművel kapcsolatos tartalmi elvárásoknak;
 • mely nem felel meg a Pályaművel kapcsolatos formai elvárásoknak;
 • amely nem tartalmazza a Pályaművet és/vagy a hiánytalanul kitöltött, képviselő által aláírt Jelentkezési lapot.

A Résztvevők kijelentik és tanúsítják, hogy a Pályaművük eredeti, továbbá hogy ők a beküldött pályázat egyedüli és kizárólagos tulajdonosai illetve jogosultjai, továbbá jogosultak a pályázat Versenyre történő benyújtására.

Az előírttól eltérő formátumú, témájú részvételek helyességének elbírálására a jogot a játék szervezője fenntartja magának. A szervező továbbá fenntartja magának a jogot jelen Játékszabály módosítására, illetve kiegészítésére.

A díjazott Pályaművek kiválasztása:

A Zsűri az alábbi kritériumok szerint hozza meg döntését:

 • művészi érték,
 • kreativitás,
 • a Verseny témájának megjelenítése,
 • a vizuális kifejezésmód egyedisége,
 • a Pályamű kidolgozottsága,

Felhasználási jogok. A jelen Versenyszabályzatot elfogadó és érvényes Pályázatot benyújtó Résztvevő és Törvényes képviselője hozzájárulnak és ezennel engedélyezik az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítványnak, hogy bármely célból, ingyenesen felhasználják, lemásolják, terjesszék és nyilvánosságra hozzák a Versenyre beküldött Pályaművet, így különösen, de nem kizárólagosan az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítványnak a Pályaművek kiállítása, az interneten való bemutatása, sajtó vagy média kommunikációban történő felhasználása céljából. Résztvevő és Törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány felhasználja a nevét és fényképét a Versenyhez kapcsolódó kommunikációs tevékenység során. A fentiek nem érintik a személyhez fűződő jogokat.

Nyeremény: tölthető elemek és hozzájuk tartozó töltők

Nyertes értesítése: A nyertest e mailben vagy telefonon értesítjük. A sikeres kapcsolatfelvételt követően a nyeremény átvételének pontos feltételeiről, helyszínéről és határidejéről is tájékoztatást kap.

Szervező fenntartja a jogot, hogy publikálja a nyertes nevét, az átvételt rögzítő fényképet a honlapon és a közösségi oldalakon (Facebook, Instagram). A nyertes hozzájárul ahhoz, hogy a neve a nyereményjátékkal kapcsolatban nyilvánosságra kerüljön.

Adatkezelés

A versenyben résztvevők hozzájárulnak a személyes adataik feldolgozásához és tárolásához név, keresztnév, cím, email cím, telefonszám, egyéb tekintetében, melyeket a regisztráció során önként megadtak.

A Versenyben való részvétellel Résztvevő és Törvényes képviselője önként hozzájárul ahhoz, hogy az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy mint adatkezelő gyűjtse és kezelje a Résztvevő és Törvényes képviselője személyes adatait, továbbá tudomásul veszi, hogy amennyiben n e m j á r u l h o z z á , hogy az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy gyűjtse és kezelje a szükséges adatokat, akkor a Résztvevő nem jogosult a Versenyben való részvételre. Az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy a Versennyel összefüggésben gyűjtött és kezelt személyes adatokat kizárólag a jelen Verseny lebonyolítása, továbbá a jelen Versenyszabályzatban meghatározott célok érdekében gyűjti és kezeli, azt harmadik félnek nem adja át. A Résztvevő és Törvényes képviselője jogosult az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány a Verseny meghirdetése és lebonyolítása ügyében eljáró jogi személy által kezelt személyes adataihoz hozzáférni, megismerni azokat, bármely személyes adat kijavítását vagy törlését kérni, illetve a hozzájárulását visszavonni; a fentiekkel kapcsolatos kérelmet írásban kell előterjeszteni az „Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány részére, elküldve azt az a hivatalos címére: 7030 Paks, Gesztenyés u. 24.

 Az adatkezelés a pályázat  lebonyolítása és a nyeremény átvétel igazolásának céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart.

A versenybe való jelentkezés előfeltétele a Versenyszabályzat elfogadása. Kiskorú Résztvevő csak akkor vehet részt a Versenyben, ha ahhoz legalább egy szülője és/vagy gondviselője, illetve felkészítő tanára (Törvényes képviselő) előzetesen hozzájárul, aki a Versenyszabályzatot megismeri, azzal egyetért, továbbá elfogadja a saját nevében és a Résztvevő nevében, és mindezt a Versenyszabályzat részét képező Jelentkezési lap kitöltésével, aláírásával és beküldésével igazolja. A hiánytalanul kitöltött, szülő/gondviselő, vagy felkészítő tanár által aláírt Jelentkezési lap benyújtásával a Résztvevő, valamint Törvényes képviselője elfogadja a Versenyszabályzatot. Aki nem fogadja el a Versenyszabályzatot, nem vehet részt a Versenyben.

 

Az adatkezelő neve

„Együtt a parlagfű ellen” Alapítvány

Az adatkezelő elérhetősége:

7030 Paks, Gesztenyés u.24.

A Társaság által kezelt személyes adatok:

Név, cím, képviselő neve, e-mail cím, telefonszám

Az adatkezelés időtartama:

Pályázat  lebonyolítása és a nyeremény átvétel igazolásának céljából történik és az ehhez szükséges ideig tart

Az adatok rendeltetése:

Pályázó értesítése

 

Egyéb rendelkezések

A szervező nem felel bárminemű kárért, mely a megadott adatok helytelensége végett nem teszi lehetővé a díjak átvételét. Amennyiben a nyertes nyereményét az előre egyeztetett időpontban, határidőig nem veszi át, nyereményét elveszíti.

A nyeremény visszautasítható, de készpénzre nem váltható!

Adorjánné Kiss-Csordás Aliz jogosult arra, hogy jelen játékot bármely időpontban technikai, kereskedelmi vagy működési okból megszüntesse vagy a jelen játékszabályzatot megváltoztassa, ebben az esetben gondoskodik a játék résztvevőinek megfelelő tájékoztatásáról.

Érdekességek